logo 03 Ráckevei Ady Endre Gimnázium
                                                                                A család gimnáziuma

 

Fakultációválasztás előtt álló tanulóink részére készített tájékoztatóanyagunk elérhető az alábbi képre kattintva

fakultaciovalasztas

Felvételi tudnivalók a 2017 szeptemberében induló képzésekre

Határidők:

Elektronikus jelentkezés 2017. február 15.
Hitelesítés határideje 2017. február 20.
E-ügyintézés 2017. április 20-tól
Dokumentumok feltöltésének és az egyszeri sorrendmódosítás végső határideje 2017. július 12.
Ponthatárok várható kihirdetése 2017. július 26.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet. Az E-felvételit a felvi.hu oldalon történő regisztráció után lehet használni.

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot, amely a jelentkezéshez szükséges. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor azt legkésőbb 2017. július 12-ig lehet pótolni!

Figyelem! NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

  1. A 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgák okleveleit.
  2. A 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban és érettségi tanúsítvány(ok)ban szereplő érettségi vizsgaeredményeket.

Fontos! A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a 2017. április 30-ig befejezett nyelvvizsga eljárások esetén van lehetőség arra, hogy a nyelvvizsga-bizonyítványok 60 napos kiadása miatt az még a 2017. július 12-i határidőre benyújtható legyen. Amennyiben nyelvvizsgára jelentkezik és annak eredményét be kívánja számíttatni a többletpontokba, akkor április 30. előtti időpontra jelentkezzen!

A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további három jelentkezési helyért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni, tehát legfeljebb hat képzés megjelölésére van lehetőség, így a kiegészítő díj összege legfeljebb 6000,- Ft.

Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli, akkor azt ugyan két sorban kell feltüntetni a jelentkezéskor, ám az eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.                             

Pontszámítás

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.

A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

 vagy

  •  az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot:

  • alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
  • felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (1) bekezdése alapján az alábbi alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben az előre megállapított ponthatár lefelé és felfelé is módosulhat:

Alapképzési szak neve Minimális felvételi
követelmény (pontszám)
alkalmazott közgazdaságtan 458
anglisztika 320
emberi erőforrások 443
gazdálkodási és menedzsment 440
gyógypedagógia 310
igazságügyi igazgatási 424
kereskedelem és marketing 449
kommunikáció és médiatudomány 455
közösségszervezés – humánfejlesztő szakirány 310
közösségszervezés – ifjúsági szakirány 310
közösségszervezés – kulturális szakirány 310
lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320
magyar 310
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410
műszaki menedzser 320
nemzetközi gazdálkodás 460
nemzetközi tanulmányok 465
ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310
pénzügy és számvitel 450
politikatudomány 320
pszichológia 435
régészet 340
sport és rekreációszervezés (rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirány) 320
sport és rekreációszervezés (sportszervező szakirány) 320
szabad bölcsészet 340
szociológia 320
tájrendező és kertépítő mérnöki 325
történelem 320
turizmus-vendéglátás 420

Osztatlan képzés neve Minimális felvételi
követelmény (pontszám)
agrármérnöki 300
állatorvosi 400
általános orvos 380
építészmérnöki 330
erdőmérnöki 300
fogorvos 390
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465
gyógyszerész 385
jogász 460
tanár 305

                                                          

Megszűnt alapképzési szakok:

Agrár képzési terület

Állattenyésztő mérnöki: az alapszak eltűnt a kínálatból, de állattenyésztő mérnöki mesterszakra lehet jelentkezni.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Környezetgazdálkodási agrármérnöki

Növénytermesztő mérnöki

Gazdaságtudományok képzési terület

Közszolgálati

Művészet képzési terület

építőművész (osztatlan) csak alapképzésben indul

Művészetközvetítés képzési terület

Elektronikus ábrázolás

Képi ábrázolás

Kézműves

Plasztikai ábrázolás

Sporttudomány képzési terület

Humánkineziológia: mesterszakként megmarad

Társadalomtudomány képzési terület

Kulturális antropológia: mesterszakként megmarad

Társadalmi tanulmányok

Átalakult alapképzési szakok:

Agrár képzési terület

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki: új neve vidékfejlesztési agrármérnöki szak

Bölcsészettudomány képzési terület

Andragógia: helyette közösségszervezés szakra lehet majd jelentkezni, az új képzés azonban egyelőre nem szerepel a felvételi tájékoztatóban

Történelem régészet szakiránnyal: önálló régészet szakra lehet jelentkezni

Gazdaságtudományok képzési terület

Gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés: osztatlan képzésként indul

Műszaki képzési terület

Had- és biztonságtechnikai mérnöki: új neve biztonságtechnikai mérnöki alapszak

Művészet képzési terület

film- és videoművészet: gyártásvezető

film- és videoművészet: kameraman

film- és videoművészet: filmdramaturg (osztatlan)

Mind a három szakiránnyá válik, a mozgókép alapszak kiegészül kameraman, gyártásszervező, dramaturg szakiránnyal.

Iparművészet: alkalmazott látványtervezés, új neve: látványtervezés alapszak

Iparművészet: design- és művészetelmélet, új neve: designkultúra alapszak

Iparművészet: fémművesség

Iparművészet: kerámiatervezés

Iparművészet: üvegtervezés

            Mind a három szakiránnyá válik tárgyalkotás alapképzési szakon

Művészetközvetítés képzési terület

Mozgóképkultúra és médiaismeret: a képalkotás szak szakirányává válik

Ének-zene (egyházzene, karvezetés, népzene szakirányokkal): zenekultúrára módosul

Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus: orvosi  diagnosztikai analitikusra módosul

Sporttudomány képzési terület

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés: a rekreációszervezés és a sportszervezés szak helyett egy közös sport- és rekreációszervezés szak indul. A rekreációszervezés szakirány lesz

Sportszervező: a rekreációszervezés és a sportszervezés szak helyett egy közös sport- és rekreációszervezés szak indul. A sportszervező szakirány lesz

Testnevelő-edző: új neve: edző

Társadalomtudomány képzési terület

Politológia: új neve politikatudomány

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény)  értelmében egy személy – főszabály szerint – összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben, ez az ún. támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathatja tovább tanulmányait.

Figyelem! Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.

Az önköltséges helyre felvett diákok számára lehetőség nyílik a harmadik félévtől az átsorolásra a következők szerint:

A felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

A felsőoktatási intézmény az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer köteles meghozni.

A magyar állami ösztöndíjas hallgató köteles

  • az adott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet (ún. oklevélszerzési kötelezettség),

ÉS

  • az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani (ún. hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

Amennyiben a határidőn belül nem történik meg az oklevélszerzés, a hallgató köteles visszafizetni az addig igénybe vett állami ösztöndíj összeg 50 %-át.

A sikeres oklevélszerzést követően a Hivatal nyomon követi a munkaviszony-fenntartás alakulását. 20 év elteltével pedig összesítést készít, és ha szükséges, rendelkezik a fennmaradó, inflációval növelt összeg visszafizetéséről.

Duális képzés

A duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon folytatott képzés. A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy szakmailag minősített vállalatoknál a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeképpen munkatapasztalatot szerez, szakmai kompetenciáit már a képzés alatt megerősíti.

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2017-es általános felsőoktatási felvételi eljárástól függetlenül zajlik. Duális képzési formában induló szakok az Egyetemek, főiskolák menüpont alatt a meghirdetéseknél lábjegyzetben kerülnek jelzésre. Amennyiben a jelentkező duális képzésben kívánja folytatni tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során ilyen duális lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie, illetve ezzel párhuzamosan a partnervállalatoknál sikeresen kell teljesítenie egy kiválasztási eljárást.

A duális képzésről a dualisdiploma.hu honlap ad részletes tájékoztatást.

A felvi.hu oldalon meghirdetett szakok listája 2017. január 31-ig módosulhat.

Felhasznált irodalom:

felvi.hu: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2017. szeptemberben induló képzések

eduline.hu cikkei

 

Eseménynaptár

Látogatók száma

Ma 13

Tegnap 204

Ezen a héten 217

Ebben a hónapban 2845

Összesen 20960

Go to top